CubiQ

Systém CubiQ je tvořen moduly, které spolu vzájemně spolupracují. V případě potřeby však mohou pracovat i samostatně, nezávisle na sobě. Všechny aplikace mají jednotný design a systém oprávnění přístupu k volbám a rozsahu činností.

Vstup dat je zjednodušen výběry z číselníků, které jsou zčásti dodány při instalaci a zčásti jsou ponechány k naplnění uživatelem. Číselníky užívané všemi moduly jsou společné, specifické číselníky jsou součástí jednotlivých modulů.

Evidence majetku

Modul Majetek slouží ke komplexnímu zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku. Je rozdělen do dvou částí: na majetek, který se odepisuje a majetek, který se neodepisuje.

Majetek

V tomto modulu je evidován majetek, který se odepisuje.

Obsahuje karty s údaji o majetku jeho historii a plánu. Obsahuje účetní a daňovou uzávěrku. Modul nabízí volby pro veškeré změny majetku např. technické zhodnocení, doúčtování pořizovací ceny, prodej majetku, částečná likvidace, úplná likvidace, prodej, změny majetku mezi středisko, změny způsobu účtování atd. Veškeré tyto změny, pokud se mají zaúčtovat, připraví podklady a vytvoří potřebný doklad do účetnictví (dle nastavených předkontací pro majetek). Dále modul nabízí velké množství sestav rozdělených dle jednotlivých kategorií. Daňové, účetní, inventární, výhledové, změnové, dle umístění atd.

Operativní evidence

V tomto modulu je evidován majetek, který se neodepisuje.

Obsahuje karty s údaji o majetku. Lze zde evidovat základní údaje o tom, kde se nachází, na koho je evidován (kontrola ve mzdách, když např. pracovník odchází z firmy) atd.

Jsou zde obsaženy volby pro veškeré změny majetku, jako je změna střediska, osoby, umístění atd. Dále modul nabízí velké množství sestav rozdělených dle jednotlivých kategorií. Inventární, dle umístění, odpovědnosti, čárových kódů atd.


Další vlastnosti modulu:

 • Soulad s platnou legislativou.
 • Pro každého pracovníka je možné vytvořit neomezený počet pracovních poměrů (každý pracovní poměr má vlastní personální/kmenové číslo- danění se automaticky provádí pouze na hlavním pracovním poměru).
 • Elektronická podání – ušetří tisk dokladů a běhání na úřady (komunikace s portály SOC i ZDR).
 • Hromadné zadávání mzdových složek - sníží pracnost zejména ve velkých firmách.
 • Rozúčtování mzdových nákladů dle středisek.
 • Automatické zpracování mezd v případě nulových odchylek od pracovních cyklů (netřeba zadávat žádné mzdové podklady).
 • Integrace docházkových systémů načítání informací o docházce zaměstnanců (příchody, odchody, lékaře, dovolené atp.) elektronickou formou přímo do mzdového systému (Je vždy konkrétně řešeno podle požadavku zákazníka a jeho docházkového systému).
 • Vazba na Účetnictví a ABO / eBanking výrazně usnadňuje účtování mezd.
 • Snadná evidence příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění.
 • Roční vyúčtování daně z příjmu, ELDP, potvrzení o příjmu.
 • Plnohodnotná výměna dat s výrobními systémy typu ERP.
 • Bohatá nabídka tiskových sestav, přehledů a formulářů. Tisk výplatních lístků (pásek) a listin je samozřejmostí.
 • Vedení mezd pro velký počet firem (9999).
 • Výkon – vhodný pro firmy s 5 i s 10 000 zaměstnanci.

Personalistika a Mzdy

Modul Mzdy systému slouží pro výpočet mezd a vedení související mzdové agendy včetně personální evidence. Software lze využít jako samostatný mzdový program i v návaznosti na další programy systému. Umožňuje zpracování měsíčních, časových i jiných typů mezd a dalších příjmů, včetně výpočtu dávek nemocenského pojištění.

Výpočet mezd je řízen uživatelsky nastavitelnými a rozšířitelnými mzdovými pozicemi. Ty se pro měsíční zpracování vytvářejí automaticky podle výchozího nastavení. Přímo z programu Mzdy lze vystavit interní doklad pro zaúčtování mezd i platební příkaz na úhradu odvodů a plateb na účty zaměstnanců. V návaznosti na další moduly systému je tak vedení celého mzdového účetnictví velmi jednoduché a přehledné.

Další výhody mzdového systému:

 • Soulad s platnou legislativou - software je plně připraven pro výpočet mezd v roce 2010,
 • Pro každého pracovníka je možné vytvořit neomezený počet pracovních poměrů,
 • Elektronická podání – ušetří tisk dokladů a běhání na úřady,
 • Hromadné zadávání mzdových složek - sníží pracnost zejména ve velkých firmách,
 • Rozúčtování mzdových nákladů dle středisek a zakázek,
 • Bezpracné zpracování mezd v případě nulových odchylek z pracovních cyklů,
 • Integrace docházkových systémů načítání informací o docházce zaměstnanců (příchody, odchody, lékaře, dovolené atp.) elektronickou formou přím do mzdového systému,
 • Vazba na Účetnictví a ABO / eBanking výrazně usnadňuje účtování mezd,
 • Snadná evidence příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění,
 • Roční vyúčtování daně z příjmu,
 • Plnohodnotná výměna dat s výrobními systémy typu ERP,
 • Integrace pracovních operací ve výrobě (elektronické odvádění práce),
 • Bohatá nabídka tiskových sestav, přehledů a formulářů. Tisk výplatních lístků (pásek) a listin je samozřejmostí,
 • Vedení mezd pro neomezený počet firem,
 • Spolehlivost - bez problémů používají stovky firem,
 • Výkon – vhodný pro firmy s 5 i s 10 000 zaměstnanci.

Tiskové výstupy agendy Mzdy

Tiskový formulář Popis
Základní mzdový přehled Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období
Základní mzdový přehled - střediska Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období dle středisek
Základní mzdový přehled + hodiny Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období včetně hodin
Celkové náklady firmy Přehled hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění za firmu, nákladů celkem
Podpisové archy k výplatě hotovosti Potvrzení převzetí částky podle mzdové složky K výplatě za aktuální období
Výčetka k výplatě hotovosti Výčetka bankovek a mincí k výplatě hotovosti
Čistá, hrubá mzda Přehled čistých a hrubých mezd a srážek za zvolené období
srážky  
Průměrná hrubá mzda / čistá Přehled průměrných hrubých a čistých mezd za zvolené období od do
Roční přehled hrubých mezd Přehled hrubých mezd za rok
Přehled hrubá – hodiny - obor Přehled hrubých mezd a odpracovaných hodin za zvolené období
Přehled hrubá - prémie Přehled hrubých mezd a prémií za zvolené období
Přehled MR – malý rozsah Přehled hrubých mezd zaměstnání malého rozsahu za zvolené období
Sestavy srážek matriční Přehled srážek zaměstnanců dle mzdové matrice v aktuálním období
Seznam dle zdravotních pojišťoven Soupis základů a částek zdravotního pojištění za období v členění dle zdravotních pojišťoven
Hlášení o platbě zdravotním pojišťovnám Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnanců dle jednotlivých zdravotních pojišťoven
Seznam sociálního pojištění Přehled vyměřovacích základů a sociálního pojištění za firmu a pracovníka
Hlášení změn zdravotním pojišťovnám Hromadná oznámení zaměstnavatele za zvolené období dle jednotlivých zdravotních pojišťoven
Změny zdravotních pojišťoven Přehled změn zdravotních pojišťoven
Podklady pro DSSP Sestava podkladů pro dávky státní sociální podpory
Podklady pro slevy – zaměstnanci se ZPS, TZP Sestava průměrného přepočteného počtu zaměstnanců
Výkaz nemocenských dávek Soupis dávek nemocenského pojištění za období
Seznamy nemocí Soupis dávek nemocenského pojištění za období
Evidence nemocí Evidence práce neschopných pro úrazy nebo nemoc
Výkaz pojistného Přehled o výši pojistného na sociální zabezpečení
Kontrolní sestavy Sestavy výpočtových chyb nebo neprovedených výpočtů
Sestavy pozic Sestava obsahuje sumář pozic, kterými se zadávají mzdové položky
Souhrnná výplatnice Souhrnná výplatnice za všechny zaměstnance za zvolené období
Převodní příkazy, ABO Sestavy obsahují srážky zaměstnanců a odvody firmy
Výstupy do účetnictví Sestavy obsahují výstupy do účetnictví podle středisek a jednotlivě
Odborové příspěvky Sestava obsahuje odborové příspěvky zaměstnanců
Penzijní připojištění Sestava obsahuje sumarizaci příspěvků na penzijní připojištění
Roční zúčtování Sestava provedených ročních zúčtování za příslušné zdaňovací období
Mzdové listy Přehled mzdových složek v členění po měsících
Potvrzení o příjmech Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňová zvýhodnění
Roční výplatnice Roční výplatnice za jednotlivce za zvolené období
ELDP Tisk evidenčního listu důchodového pojištění
Docházka Zobrazuje přehled docházky jednotlivých pracovníků v kalendářních dnech včetně vyznačení absencí, odpracovaných dnů a hodin v aktuálním období.
Připojištění Přehled hromadných plateb příspěvků penzijního připojištění pro jednotlivé penzijní fondy
Výstupy do účetnictví – pojištění vyhl. 125 Vyměřovací základ sociálního pojištění zaměstnanců, promile a částka pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za aktuální čtvrtletí
Průměry Přehled průměrů, spočítaných uzávěrkou aktuálního období, které jsou platné pro následující období
Mzdové přesčasy Rekapitulace mzdové složky Příplatek přesčas za zvolené období v členění dle pozic.
Výplatní lístek Výplatní páska vytvořená na základě mzdových složek aktuálního období
Daňový přehled Soupis částek zálohové a srážkové daně za zvolené období
ZPS Oznámení úřadu práce o plnění podílu občanů se ZPS.

Tiskové výstupy agendy Personalistika

Tiskový formulář Popis
Jmenné sestavy Seznam jmen dle zvolených parametrů.
Měsíční sestava Přehled pracovníků v evidenčním stavu v daném měsíci nebo v mimoevidenčním stavu (např. ZVS, MD, Civilní služba)
Nástupy Přehled nástupů do pracovního poměru za zadané období.
Zahájení nebo ukončení MES Sestava pracovníků se zahájeným nebo ukončeným mimoevidenčním stavem
Dovolená Přehled čerpání dovolené v hodinách nebo dnech za zvolené období
Dovolená Přehled matričních nároků dovolené
Statistika Tento tiskový formulář zobrazuje podklady pro vyplnění čtvrtletního statistického výkazu
Výkazy Tento tiskový formulář zobrazuje statistické údaje za zvolené období
Statistika – Nem Úr TF je podkladem pro Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Nem Úr 1-02. Tiskne se z 6 a 12 období požadovaného roku
Grafické výstupy Grafické výstupy věkové struktury a dosaženého vzdělání
Kvalifikace a vzdělání Sestavy provedených školení a lékařských prohlídek
Průběh zaměstnání Sestavy průběhu zaměstnání
OOPP Sestavy ochranných osobních pracovních pomůcek
ČSSZ - přihlášky/odhlášky Tento TF tiskne přihlášku (odhlášku, opravu nebo změnu a hromadný sběr) k nemocenskému pojištění. Údaje je možné exportovat do doplňku pro Elektronická podání a pro hromadný sběr také do MS Excel.
Hmotná zodpovědnost Sestava hmotné zodpovědnosti zaměstnanců
Osobní karta Osobní karta pracovníka - základní osobní údaje, rodinní příslušníci, evidované platby a srážky, výchozí mzdové složky, odpočitatelné částky základu daně
Potvrzení o zaměstnání Potvrzení o zaměstnání – zápočtový list, potvrzení nemoci, výdělku, potvrzení pro důchod, potvrzení pro ÚP
Absenční karta Seznam dovolené, nemoci, 0ČR, neomluvené absence jednotlivých pracovníků
Formulář - Předstihové řízení Formulář předstihového řízení u vybraného pracovníka
Ukončení Přehled ukončení pracovního poměru za zadané období.

Účetnictví

Základním požadavkem jakékoli firmy je přehledné a průkazné vedení účetnictví. HSF účetnictví Vám nabízí spolehlivé řešení těchto požadavků. Ať již požadujete vedení všech ekonomických agend (včetně mezd a evidence majetku) nebo jen samotné účetnictví.

HSF účetnictví je primárně navrženo pro firmy střední velikosti. Pokročilých vlastností software této kategorie však mohou úspěšně využívat i firmy malé, protože HSF účetnictví je skutečně variabilní jak po stránce velikosti, tak po stránce uspořádání podnikových procesů.

Stručný přehled vlastností tohoto modulu:
 • Umožňuje vzdálený přístup zákazníka k datům v účetní agendě, zároveň umožňuje zpracovávat prakticky neomezený počet firem, což je vhodné například pro potřeby vedení účetní agendy klientů účetní firmy,
 • Je vhodný pro nadnárodní společnosti. Transformace do účetnictví Varial (převod dat a transformace na zahraniční účtovou osnovu),
 • V modulu lze pracovat v češtině, angličtině, němčině, slovenštině, polštině,
 • S tímto modulem mohou pracovat i nezkušení uživatelé. Je možné připravit všechny prvotní doklady k zaúčtování pomocí definice předkontací,
 • V programu lze pracovat v několika obdobích současně,
 • Modul účetnictví dovoluje zaúčtovat doklady vytvořené ostatními moduly CubiQ i doklady vytvořené přímo v modulu účetnictví,
 • Uživatelsky definovatelné jsou i tiskové sestavy, je možné je exportovat do mnoha jiných formátů (XLS, HTML, PDF,…) nebo přímo odesílat e-mailem,
 • Modul je připraven na přechod na EUR. (Tato vlastnost je ověřena z přechodu Sk na Eur na Slovensku),
 • Program nabízí velké množství kursů cizích měn pro jednotlivé vstupy dokladů. Tyto kurzy jsou automaticky stahované z ČNB,
 • Veškeré operace jsou vratné nebo opakovatelné. Uživatel má snadný přístup k datům všech účetních období,
 • U všech dokladů lze pracovat také s přílohami, do kterých jsou transformovány originální doklady (došlé faktury, objednávky, nabídky) pomocí skenovacích zařízení v běžných formátech např. JPG, PDF, XLS, DOC a dalších. Toto je možné využít jako jednoduchý elektronický archiv,
 • Je možné definovat vlastní hospodářský rok,
 • Součástí modulu je i evidence podkladů pro Intrastat a export těchto dat pro programy Ides, Instatonline.

Fakturace

Modul Fakturace zpracovává Pohledávky a Závazky a zabezpečuje celou agendu finančního styku se zákazníky na straně jedné a dodavateli na straně druhé. Ve fakturaci získává uživatel přehled o položkách pohledávek a závazků, jejich časovém rozložení a platební kázni svých obchodních partnerů s možností odpisu nebo faktoringu pohledávky, směnek závazků. Propracovaný systém úhrad dokladů s napojením na modul ABO dovoluje přehledné zpracování plateb, založené na párování dokladů a centralizované vytváření příkazů k úhradě pro bankovní styk. Dovoluje také uhrazovat vystavené i přijaté doklady v hotovosti z pokladen. Systém úhrad je doplněn o funkce vzájemných zápočtů, penalizace nebo vystavování upomínek. Součástí je také velké množství sestav deníků, sald, platebních kalendářů a dalších.

ABO/ eBanking

Součástí modulu je i je elektronická komunikace pro prakticky všechny hlavní banky v ČR.

Vytváření platebních příkazů probíhá na základě nabídky neuhrazených dokladů (včetně splátek podle platebního kalendáře, posílání výplat z mezd). Další možností je přidávat ruční platby dle přednastavených vzorů.

Pokladna

V modulu Pokladna je možné vystavovat nejen obecné pokladní doklady, umožňuje také vedení v cizích měnách. Součástí dokladů jsou tisky pokladních dokladů. Je možno párovat jak vydané tak přijaté faktury. Navíc podklady, které přicházejí z banky (bankovní výpisy a další) jsou zpracovány funkcí automatického párování dokladů.

Vše je doplněno o přehledné sestavy (deníky…) a rychlé prohlížení dokladů ve všech obdobích.

Prodejní pokladna

Prodejní pokladna je určena k přímému prodeji zboží na prodejnách. Pokladna umožňuje nadefinování více prodejen.  V každé prodejně lze nadefinovat libovolné množství pokladen. Každá/ý pokladní se identifikuje před vstupem do prodejní pokladny uživatelským jménem a heslem. Každá prodejna může mít svou dokladovou řadu. Využitím předkontace si lze nastavit strukturu pokladního dokladu. Prodejní pokladna podporuje načítání položek dokladu online čtečkami čárových kódů různých typů. Jedna položka může být svázána s více čárovými kódy. Ve skladovém hospodářství je možné vytvářet pro položky vlastní čárové kódy (například vlastní čísla položek), které lze vytisknout na obyčejné laserové či inkoustové tiskárně.

Pokladna umožňuje následující formy úhrady:

 • platba v hotovosti,
 • platba kartou – bez terminálu,
 • platba na dobírku,
 • příjem záloh,
 • platba zakázek.


U každé platby je možné započítávat slevy. Pro jednotlivé firmy v číselníku firem si lze předdefinovat procentuální výši slevy. Jsou podporovány i dárkové kupony.
Pokladna je provázána se skladovým hospodářstvím. Při výdeji položky je automaticky vytvořen skladový doklad.
Pokladna disponuje různými sestavami (pokladní deník, pokladní deník záloh…) s množstvím nastavitelných parametrů, podle kterých lze filtrovat pokladní doklady (řada, období, duzp, …).
 Je možné si prohlédnout vytvořené pokladní doklady a dodatečně je vytisknout.
Pokladní doklad je možné stornovat.

Banka

Modul Banka vede libovolný počet korunových i devizových bankovních účtů. Agenda bankovních výpisů hradí doklady v modulech přijatých a vydaných dokladů, přičemž automaticky páruje úhrady s proplácenými doklady.

Účetnictví

Zde máte možnost vytvářet libovolný počet ostatních (vnitro) dokladů.  Nabízíme i možnost zadávat bankovní výpisy, i pokud s příslušnou bankou nemáte zaktivovanou elektronickou komunikaci. Do modulu účetnictví se přenášejí doklady z ostatních modulů (sklady, majetek, mzdy, autodoprava…). Součástí je velké množství sestav. Jako jsou sestavy pro DPH (podklady, kontroly, formulář a jiné). Sestavy DPH. Výsledovka průběžná, roční a za období. Rozvaha průběžná, roční a za období. Sestavy stavy účtů. Deníky, hlavní knihy, předvahy, saldokontní  sestavy a jiné. Modul obsahuje také systém uzávěrek měsíčních a ročních. Tyto operace jsou vratné a opakovatelné. Sestavy DPH a souhrnné hlášení je možné exportovat přes formát XML přímo na portály státní správy.

Výkazy

Součástí tohoto modulu jsou střediskové a zakázkové výkazy, Cash flow, Datev a statistika firem. Tyto výkazy je možno vytvořit automaticky (programově) nebo dle přání a potřeb zákazníka.